ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN « Ferme des sources »

1. Toepassingsgebied

1.1 Toepasbaarheid. Deze algemene voorwaarden van de BVBA « La ferme des sources » (hierbij de verkoper) zijn op alle bestellingen van de koper aan de verkoper van toepassing, alsook op alle verkoopscontracten met de verkoper gesloten. Tenzij anders overeengekomen zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle latere bestellingen en/of wijzigingen.

1.2 Uitsluitingen. Deze algemene verkoopsvoorwaarden sluiten bij het ontbreken van een schriftelijke instemming van de verkoper alle algemene en bijzonderlijke voorwaarden van de koper uit. Geen enkele afwijking van de verkoopsvoorwaarden zonder schriftelijke toestemming van de verkoper zal toegestaan worden.

1.3 Aanvaarding. Tenzij anders wordt aangetoond, verklaart de koper kennis te hebben genomen met de volledige en algemene voorwaarden en verklaart die volledig te hebben aanvaard.

2. Bestellingen

2.1 Alle bestellingen van producten (bereide levensmiddelen) moeten online op de site « www.fermedessources.com » worden uitgevoerd (hierna aangegeven, « de site»).  

2.2 Productenkeuze en inschrijvingen. Wanneer de gebruiker een bestelling wenst uit te voeren, kiest hij de producten waarin hij geïnteresseerd is. De gebruiker plaatst dan de voorgenomen bestelling in zijn « virtuele mand », diegene die dan door hem wordt nagegaan. Daarna moet de gebruiker een account creëren om zich op de site in te schrijven. Daarna moet de gebruiker zich op de site inschrijven en een account creëren bij het invullen van zijn persoonlijke gegevens. De gebruiker krijgt een welkom e-mail op het adres dat hij bij de inschrijving aangegeven heeft en die zijn inschrijving bevestigt.

2.3 Bevestiging van de bestelling

Wanneer hij het wenst mag hij zijn bestelling valideren. Wijzigingen van zijn bestelling zijn dan niet meer mogelijk. In zijn « virtuele mand » moet de gebruiker op « bestellen » klikken en heel precies de verschillende aanvullingen tijdens de verschillende etapes invullen. Hij vult de nodige informatie in in verband met de betalingsmiddelen, de facturatie, de levering of de afhaling van het tijdens de bestelling gekozen product. In het geval van onvolledige of onjuiste informatie behoudt de verkoper zich het recht de bestelling gewoon te annuleren. Alvorens op « Bestellen met betalingsverplichting » te klikken moet de gebruiker het vakje « Gelezen en goedgekeurde bestellingsvoorwaarden » aankruisen. Als hij het niet doet is de bestelling niet geldig. Vanaf het moment de gebruiker op « Bestellen met betalingsverplichting » klikt valideert hij zijn bestelling definitief. De bestelling is dan geboekt en wordt onherroepelijk. De gebruiker wordt de koper. De validering van de bestelling heeft de waarde van een electronische handtekening die dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening tussen de inkoper en de verkoper. Het overzicht van de bestelling omvat het product, de hoeveelheid en de de prijs van het product of de producten (met of zonder BTW), de verzendingskosten en de facturatie- en verzendingsgegevens, misschien door de verkoper geüpload.

2.4 Betaling en bestellingsbevestiging. Het (de) besteld(e) product(en) alsook de leveringskosten zijn via de site online dankzij Paypal betaalbaar. De aanvaarde betalingswijzen zijn op de site te zien. Vooraleer de toestemming te geven voor het betalen verifieert Paypal de geldigheid van uw bankkaart en daarna wordt die door de verkoper bevestigd. Een e-mail van bevestiging van uw bestelling wordt naar de inkoper opgezonden op het bij inschrijven gegeven e-mailadres. Deze bevestigingsbrief bevat : een overzicht van de bestelling, de beschrijving van het (de) bestelde product(en), het bestellingsbedrag, de informatie over de levering en een link naar de Algemene Voorwaarden. Printen en bewaren van een kopij van de bestellingsbevestiging.is aanbevolen.

In het geval van een weigering van Paypal wordt de bestelling automatisch afgezegd en de koper ook gewaarschuwd dankzij een e-mail op het bij inschrijven gegeven e-mailadres waarin de redenen van de weigering worden vermeld. De gegevens betreffende de bankkaart van de koper worden door Paypal behandeld. De verkoper beschikt daar niet van.

2.5 Geen herroepingsrecht. Volgens het artikel VI.53, 4° van het wetboek betreffende het economisch recht heeft de koper geen herroepingsrecht omdat het om bestellingen van producten gaat die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

3. Levering

3.1 Postzending. De producten worden per post naar het precieze adres gegeven door de koper gezonden. De producten worden per post aan de koper geleverd op het precieze adres dat hij gegeven heeft. De factuur is aan de postverzending bijgesloten. De koper  verbindt zich ertoe de verkoper te informeren over eender welke adreswijziging.

3.2 Termijnen. De leveringstermijnen zijn slechts bij wijze van voorbeeld gegeven.. Geen enkele leveringsvertraging mag aanleiding geven tot het opzeggen van een bestelling van de koper of tot het betalen van een schadevergoeding namens de verkoper.

3.3 Kosten. Behalve in het geval van de opneming door de klant van zijn bestelling in ons atelier zijn de leveringskosten op het leveringsadres in het bestellingsbedrag inbegrepen. De leveringskosten en, in voorkomend geval, de prijs van de onverkochte producten die niet geleverd konden worden voor redenen te wijten aan de koper, zijn door de koper te betalen.

4. Garantie of waarborg

4.1 Object. De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van de producten die op de tijdstip van de verkoop zou bestaan en dat zou ontstaan gedurende een termijn vanaf hun levering tot het verstrijken van de uiterste consumptiedatum.

4.2 Vervanging / Terugbetaling. De garantie of waarborg van de verkoper bestaat in de vervanging van producten die niet voldoen en, in het geval van een onmogelijkheid van vervanging, in zijn terugbetaling.

5. Prijs en betaling

5.1 Tenzij door de verkoper in andere zin overeengekomen, zijn de bestellingen op het hoofdkantoor in Euros te betalen op de tijdstip van de bestelling.

5.2 Het niet voldoen aan de betaling van de prijs staat de verkoper toe de levering van de producten op te schorten en/of de bestelling op te zeggen onverminderd de betaling van de verkopersprijs door de koper en van alle schadevergoedingen en intresten.

6. Klachten

Elke klacht aan de verkoper betreffende de facturen moet gemotiveerd en ten laatste in de 48 uur na de receptie door de koper ingediend worden. De koper moet het bewijs van verzending van de klacht aan de verkoper behouden.

7. Aansprakelijkheden

7.1 Gegevens. De koper is aansprakelijk voor de preciesheid van de gegevens die aan de verkoper zijn gecommuniceerd.

7.2 Vertraging. De verkoper mag niet aansprakelijk worden gesteld voor de consequenties van een niet-inning of een vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen wanneer deze niet-inning of vertraging het gevolg is van een wijziging in de bestelling of van een bijkomende bestelling of van omstandigheden buiten zijn wil, zoals namelijk een geval van overmacht of een gratie verleend door het staatshoofd.

7.3 Bewaring/ Gebruik. In geen geval mag de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor de consequenties van niet-aangepaste bewarings-en gebruiksomstandigheden.

7.4 Uitsluitingen/ Beperkingen. In het geval dat de verkoper aansprakelijk zou zijn, is die beperkt tot de rechtstreekse en voorzienbare schade, inbegrepen de lichamelijke letsels aan de koper toegebracht, ten gevolge van een handelen of een nalating van de verkoper, met uitsluiting van alle gevolgschade zoals namelijk alle financiële en economische verliezen. De koper mag elke schade aan de Verkoper aanklagen, met uitzondering van lichamelijke letsels en die schade is beperkt tot het bedrag (excl.BTW) van de in het geding zijnde bestelling. De aansprakelijkheid van de verkoper is af te wijzen in het geval van een beschadiging zowel door een gebrek aan een geleverd product als door de schuld van de gelaedeerde of van een persoon voor wie de gelaedeerde aansprakelijk is.

8. Bescherming van het privé-leven

8.1 Doeleinden van de bewerking. De bewerking door de verkoper van de persoonlijke gegevens gekregen door de koper heeft als doelwit de uitvoering van dit verdrag, de toediening van de clientèle, de promotie in de producten  van de Verkoper, de oprichting van gepersonaliseerde informatiecampagnes met uitzondering van schade voor lichamelijke letsels en direct marketing inbegrepen via electronische post of e-mail.

8.2 Rechten van de koper. De koper heeft ook het recht op toegang, controle en gratis rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens overeenkomstig met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privé-leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. In dat opzicht moet elk verzoek via electronische of gewone post aan de verkoper worden toegezonden.

9. Algemeenheden

9.1 Nietigheid/Niet-toepasselijkheid. De nietigheid of niet-toepasselijkheid van één van de punten van de huidige algemene voorwaarden mag geen invloed hebben op de geldigheid of de toepasbaarheid van de andere punten. In voorkomend geval verbinden de partijen zich ertoe de nietigheid of niet-toepaselijkheid  van een punt door een geldig punt dat het dichtstbij is op economisch vlak van de nietigheid of niet-toepasselijkheid van een punt.

9.2 Opzegging. Elke opzegging door de verkoper van zich te beroepen op een bepaald moment op het gehele of een gedeelte van de algemene voorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd als een opzegging waarop hij er zich later op beroept.

10. Toepasselijk recht en bevoegdheid

10.1 Toepasselijk recht. De huidige algemene voorwaarden en elke overeenkomst waarop ze van toepassing zijn worden beheerst door de Belgische wetgeving.

10.2 Bevoegde rechtbanken. Alle verschillen betreffende de opleiding, de uitvoering en de interpretatie van de algemene verkoopsvoorwaarden, alsook elke overeenkomst waarop ze van toepassing zijn en die niet mogen worden opgelost dankzij minnelijke schikking is, voor de kopers handelende voor professionele toepassingen, onderworpen aan de bevoegdheid van de districtsrechtbank van Hoei en voor de kopers handelende voor niet-professionele toepassingen, naar keuze van de aanvrager,onderworpen aan de bevoegdheid van de genoemde rechterlijke instanties Artikel 624 1°, 2° ou 4° van het Wetboek van rechtsvordering.

PayPal

Verzending

Gratis verzending vanaf € 100